Bộ Bơi Liền Thân Nữ

Bộ Bơi Liền Thân Nữ

  • Dài tay dài chân không mũ
  • Dài tay dài chân có mũ
  • Dài tay chân tới đùi
  • Dài tay chân tới gối
  • Dài tay quần tam giác
  • Tay Khoét nách (không tay) chân tới gối
  • Tay khoét nách quần tam giác